Điều khoản và chính sách MyParking

GIỚI THIỆU

MyParking là Dịch vụ cung cấp thông tin hỗ trợ tìm kiếm chỗ đỗ xe và hỗ trợ thanh toán cho việc sử dụng chỗ đỗ xe. MyParking có chức năng như một công cụ tìm kiếm trung gian và không có chức năng cung cấp dịch vụ đỗ xe, đồng thời cũng không phải là một ứng dụng dịch vụ tài chính, thanh toán.

ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận chịu ràng buộc của các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ hoặc toàn bộ các phần trong Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận/hợp đồng dưới dạng văn bản hoặc dạng dữ liệu điện tử trước đây giữa bạn và chúng tôi. Bạn có quyền ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến bạn, chúng tôi cũng có quyền ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng/thông báo chính thức các Điều khoản được cập nhật. Bạn do đó hiển nhiên chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ thời điểm các sửa đổi được đăng/thông báo.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi.

Phạm vi áp dụng

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này ("Tuyên Bố") áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng các ứng dụng cũng như Dịch Vụ của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

Thông Tin về Vị Trí: chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí chính xác về việc thực hiện chọn các vị trí đỗ xe từ ứng dụng của chúng tôi do bạn sử dụng. Nếu bạn cho phép ứng dụng của chúng tôi truy cập các dịch vụ định vị thông qua hệ thống quyền được cho phép bởi hệ điều hành của thiết bị di động ("nền tảng”) mà bạn sử dụng, chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đang hiển thị hoặc đang chạy ngầm. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

Thông Tin Giao Dịch: Chúng tôi thu thập chi tiết giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bao gồm loại dịch vụ được yêu cầu, ngày giờ cung cấp dịch vụ, phí được tính, các giao dịch đã thực hiện và các chi tiết giao dịch khác có liên quan

Thông Tin về các chương trình/mã Khuyến Mãi: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các chương trình khuyến mãi (nếu có) từ Bên thứ ba (ở đây được hiểu là bên sẽ tài trợ và thực hiện các chương trình khuyến mãi). Bằng việc đồng ý nhận thông tin/mã khuyến mãi trên mỗi giao dịch nếu có, bạn đồng ý rằng chúng tôi và Bên thứ ba có thể thu thập những thông tin cơ bản nhất của bạn như họ tên, số điện thoại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ ràng buộc hoặc quan hệ, nghĩa vụ phát sinh từ việc cung cấp, nhận và sử dụng mã khuyến mãi giữa bạn và Bên thứ ba.

Thông Tin về Thiết Bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với thông tin model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tập tin và các phiên bản, ngôn ngữ ưa thích, mã nhận dạng thiết bị riêng, mã nhận dạng quảng cáo, số seri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng điện thoại di động.

Thông Tin về Nhật Ký: Khi bạn tương tác với Dịch Vụ, chúng tôi thu thập các nhật ký ghi chép của máy chủ, trong đó có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày và thời gian truy cập, các tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, sự cố của ứng dụng và hoạt động khác của hệ thống hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trước khi tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin

Bạn đồng ý cho chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn để:

Cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tạo thuận lợi cho việc thanh toán, gửi thông báo/biên lai, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, phát triển các tính năng an toàn, xác thực bạn và gửi cập nhật về sản phẩm và thông báo quản trị;

Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ví dụ như, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi;

Để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến hành phân tích dữ liệu, kiểm tra và nghiên cứu và để theo dõi và phân tích việc sử dụng và các xu hướng hoạt động;

Gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà chúng tôi cho rằng sẽ có ích cho bạn, bao gồm những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, tin tức và các sự kiện của chúng tôi và các bên hữu quan khác, trong trường hợp cho phép và theo luật pháp hiện hành của địa phương;

Để tổ chức các sự kiện hoặc các mục khuyến mãi khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng nào (nếu có) liên quan;

Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm cung cấp hoặc khuyến nghị các tính năng, nội dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cáo.

Những Thay Đổi

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc đối với Tuyên Bố, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nhận được những thông báo đó có nghĩa là bạn chấp thuận với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên Bố này để biết thông tin mới nhất về các chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tài khoản của bạn: Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân ("Tài khoản”). Việc đăng ký tài khoản yêu cầu bạn phải gửi cho chúng tôi số điện thoại di động, email của bạn. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của bạn.
Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được chúng tôi cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không thực hiện bất kỳ việc bồi hoàn nào trong trường hợp tài khoản hoặc mã xác thực của bạn bị người khác vô tình hoặc cố ý sử dụng do hệ thống bảo mật của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông gặp sự cố hoặc do lỗi bất cẩn cá nhân hoặc do những tình huống khách quan mà bạn không kiểm soát được.

Truy cập mạng và thiết bị: Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và bất kỳ bản cập nhật nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc trên các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ như thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử. Bạn cũng phải tự bảo đảm thiết bị điện tử của bạn an toàn khỏi các phần mềm độc hại (virus) trong quá trình bạn sử dụng các Ứng dụng và Dịch vụ.

SỬ DỤNG CHỖ ĐỖ XE

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi chúng tôi không liên quan và không miễn trừ bạn khỏi các quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa Chủ sở hữu chỗ đỗ xe, Đơn vị khai thác chỗ đỗ xe hoặc Bên thứ ba được ủy quyền bởi Chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước và bạn.

Bạn không được xâm lấn/sử dụng trái phép/làm ảnh hưởng/gây cản trở hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến không gian trong và ngoài cũng như các tài sản ở trong và ngoài khu vực đỗ xe.

Quy định về xử lý vi phạm: Việc sử dụng ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ và chấp hành các quy định về thực hiện cũng như quy định về xử lý vi phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quản lý.

Bạn có nghĩa vụ đọc kỹ các nội bộ, quy định của bên chủ sở hữu, đơn vị khai thác chỗ đỗ xe trước khi tiến hành sử dụng dịch vụ của những đơn vị này. Thực hiện xác nhận việc đỗ xe và thanh toán qua ứng dụng này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các điều khoản trong nội quy, quy định của bên khai thác điểm đỗ.

PHẢN HỒI

Chúng tôi hoan nghênh và sẽ tiếp nhận mọi phản hồi về các Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, thông qua địa chỉ email: admin@myparking.vn

Chúng tôi không tiếp nhận và không xử lý đối với các phản hồi về các dịch vụ do Bên thứ ba hoặc một bên hữu quan khác cung cấp.